שירות לקוחות 077-8844676
0
0

אודותינו

לכל עניין ניתן ליצור עימנו קשר:
ידע ספרות אקדמית בע"מ
ח.פ. 513498543
טלפון: 077-8844676
פקס: 09-8628862
כתובתינו: רח´ השיש 30, קומה 1, א.ת. הישן, נתניה
דוא"ל: Main@Yedapublishing.Com
ימים א-ה 08:00-16:00

ידע שומרת את הזכות לשנות את תנאי הרכישה
ולהסיר את האתר בהתאם לשיקול דעתה.


תקנון אתר
 
 אתר ידע ספרות אקדמית להלן: "האתר" הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת ידע ספרות אקדמית בע"מ (להלן: "ידע"), שמשרדיה ברח´ השיש 30, קומה 1, א.ת.הישן, נתניה, טלפון: 077-8844676 פקס: 09-8628862  מספר ח.פ 513498543.
 
1.    פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה") הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
2.    תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ידע ספרות אקדמית, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
3.    לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, כולל לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 
תנאים כלליים
1.    מובהר כי ידע רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
2.    ידע שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3.    תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י ידע ספרות אקדמית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
4.    האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר
אתר ידע ספרות אקדמית מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:
גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של ידע ספרות אקדמית. מובהר כי ידע ספרות אקדמית רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש. מובהר כי ידע ספרות אקדמית אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וידע ספרות אקדמית תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי ידע רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף ידע ספרות אקדמית בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של ידע ספרות אקדמית ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 
הרכישה באתר
האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). לתשומת הלב, ידע ספרות אקדמית רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע´´מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל ידע להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל ידע עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ידע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים". תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שידע תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ידע ספרות אקדמית. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ידע רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ידע ספרות אקדמית. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ידע ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. ידע שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
ההזמנה תירשם במחשבי ידע ספרות אקדמית. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של ידע אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את ידע ספרות אקדמית. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של ידע הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 
אספקת המוצר
ידע תספק את המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהמוצר המוזמן מצוי במלאי שבידי ידע וכן בתנאי שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת.

אם המוצרים אזלו, תבוטל המכירה, יזוכה התשלום ולצרכן תימסר הודעה. לחילופין נוכל לעדכן הצרכן מתי צפוי המוצר לחזור למלאי ולשאול הצרכן כיצד ברצונו לרכוש / להזמין המוצר. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את החיוב, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים שהוזמנו. במקרה זה תשלח הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני. אם הצרכן חוייב בטעות, הינו מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.

מועד אספקה
ידע תספק את המוצרים שהזמנת בהתאם לסוג המשלוח שנבחר. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון עד חמישי, ואינו כולל את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

ידע לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 
 הערות:
 •    זמן אספקה: 21-14 ימי עסקים
 •    זמן אספקת הספרים מותנה בכך שהספרים קיימים במלאי.
 •    במידה וקיים עיכוב במשלוח ההזמנה או חוסר במלאי הספרים תשלח הודעה ללקוח.
 •    במידה ויבחר הלקוח עקב עיכוב במשלוח כנ"ל לבטל הזמנתו ויודיע על כך לידע, ידע מתחייבת לזכות החיוב.
 •    במידה ויתברר כי הספרים אזלו מהמלאי ולא ניתן לספקם - תשלח הודעה ללקוח, ההזמנה תבוטל והחויב יזוכה.
 •    האיסוף העצמי ממשרדי ידע יבוצע רק לאחר הודעה ללקוח שההזמנה מוכנה לאיסוף.  

מדיניות אספקה למען המשתמש
ידע, תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7-14 ימי עסקים). ידע איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. ידע אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. 
 * אין אפשרות לשנות כתובת אספקה ללקוח לאחר מועד המשלוח!

מדיניות ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות בדוא"ל ל- Main@Yedapublishing.Com.
בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט למשרדי ידע ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר למשרדי ידע תוך 3 ימי עסקים. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד´ יש לפנות אל משרדי ידע בדוא"ל Main@Yedapublishing.Com. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
כנגד החזרת המוצר בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה במשרדי ידע, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בידע, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

גביית דמי ביטול: חברת ידע רשאית לחייב את הצרכן בדמי ביטול, בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
גביית עמלת סליקה: אם התמורה שולמה בכרטיס אשראי וחברת ידע שילמה עמלת סליקה, חברת ידע רשאית לגבות את העמלה מהצרכן בתנאי שתוכיח לצרכן שהיא אכן שולמה.

אחריות, אבטחה ופרטיות
ידע ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ידע. אתר ידע הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ידע מאחר וידע נעזרת בחברה חיצונית המורשה לכך לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ידע להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ידע  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידע. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ידע לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ידע מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ידע תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב ידע ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ידע לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ידע צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ידע תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 
ביטול עסקת הרכישה על ידי ידע
ידע שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב ידע ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג´ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג´. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג´ כלשהו. המשתמש לא הגיע למענו או סניף הדואר ו/או קבלן השליחויות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות ידע לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית ידע לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור ידע לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ידע במייל:  Main@Yedapublishing.Com

 דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) נתניה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 
מדיניות החזרת ספר שנקנה באתר או באמצעות הטלפון:
אפשר להחזיר ספר שנרכש באתר ידע או באמצעות הטלפון תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבון, בתנאי שהוא במצב חדש ובצירוף החשבון המקורי. יש להודיע על הכוונה להחזרת המוצר מייד עם קבלתו, לידע בדוא"ל Main@Yedapublishing.Com.
לשם כך יש לשלוח את הפריט לכתובת:    
ידע ספרות אקדמית בע"מ
ת"ד 387 נורדיה 42954
או להגיע למשרדי ידע בשעות העבודה, אשר ברחוב השיש 30 בנתניה.
הערות: 
ידע לא תזכה ואינה אחראית לספרים אשר נשלחו אליה בדואר ולא הגיעו מסיבה כלשהי.
באחריות הקונה לוודא כי הספר יגיע לידע במצב חדש וללא נזק.
יש לציין בדף נפרד את הפרטים האישיים של הקונה ואת מספר החשבונית וסיבה להחזרת הפריט.
ידע תזכה את הקונה עם הגעת הפריט לידע, לאחר שתוודא כי מולאו כל התנאים שפורטו לעיל.
הזיכוי יהיה בכרטיס האשראי בו נקנה הפריט, על המחיר ששולם עבור הפריט בניכוי דמי המשלוח והטיפול בסך 25 ₪ לספר עד 2 ק"ג ו-55 ₪ לספר במשקל מעל 2 ק"ג.
 
במקרה של חזרת המשלוח למשרדי ידע בשל מען לא ידוע/כתובת שגויה שניתנה על ידי הלקוח וכן במקרה בו הלקוח יקבל התראה מדואר ישראל ו/או שיחת טלפון מידע על הגעת המשלוח לסניף הדואר, ולא יאסוף את המשלוח בזמן והמשלוח יחזור למשרדי ידע:
עם קבלת המוצר בחזרה במשרדי ידע , הלקוח יוזמן לאסוף הזמנתו במשרדי ידע בתיאום מראש. 
אם יבחר הלקוח שידע תשלח שוב את המוצר, יציין כתובת מפורשת קיימת וידע תשלח אליו המשלוח על אחריותו ובמימונו.
במידה והלקוח יחליט על ביטול העסקה עקב אי קבלת הסחורה (מהסיבות לעיל- כתובת לא אפקטיבית או אי איסוף בזמן מסניף הדואר), ידע תתיר ביטול העסקה ויבוצע זיכוי בניכוי דמי המשלוח, בכפוף לסעיף "מדיניות ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש" בתקנון.
x

#{title}

#{text}

#{price}